REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU

§ 1. Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z  podmiotu leczniczego Body Lab One RehaFit, prowadzonego przez firmę Radiator-Shop Maciej Giertych FIZ  zwaną dalej „Usługodawcą”.

2. Przez pojęcia (pisane z  małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

a) Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Body Lab One RehaFit b) Placówka Podmiotu – miejsca, w których świadczone są usługi Podmiotu leczniczego adres ul. Naramowicka 150b  Poznańc) Członek Podmiotu – osoba, która wykupiła karnet i legitymuje się kartą podmiotu Body Lab Oned) Karta podmiotu – karta podmiotu Body Lab One wydawana członkom podmiotu leczniczego, potwierdzająca przynależność do Podmiotu.e) Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Podmiotu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego karnetu w Podmiocie.f) Klient – członek podmiotu lub osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług podmiotu leczniczego.

g) Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci podmiotu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem karnetu.

h) Osoby uprawnione do działania w imieniu Podmiotu – Właściciele

i) Personel Podmiotu – instruktorzy, trenerzy, fizjoterapeuci, obsługa recepcji.j) Zajęcia zorganizowane – zajęcia rehabilitacyjne i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora/ fizjoterapeutę w grupach ograniczonych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.k) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.bodylab1.pl


§ 2. Członkostwo Podmiotu1. Do korzystania z usług podmiotu uprawnieni są wyłącznie klienci posiadający ważne karty na świadczenie usług podmiotu.2. Członkiem podmiotu może być tylko osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Podmiotu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 15 lat, będąca pod stałą opieką opiekuna prawnego lub trenera, posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Podmiotu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.§ 3. Zakres usług Podmiotu1. Podmiot świadczy usługi rehabilitacyjno - lecznicze w wydzielonych strefach:

- gabinet fizjoterapeutyczny- strefa cardio- strefa brzucha,

- strefa maszyn i wolnych ciężarów - strefa przeznaczona do zajęć zorganizowanych m.in. zajęć rehabilitacyjnych, treningu funkcjonalnego, oraz innych zajęć usprawniających prowadzonych przez instruktora/ fizjoterapeutę w grupach ograniczonych co do liczby uczestników, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się zgodnie z punktem § 5 poniższego regulaminu

- sauna

2.  Podmiot umożliwia również skorzystanie z treningu wprowadzającego oraz  treningu personalnego z trenerem/fizjoterapeutą.

3. Trening wprowadzający jest jednorazowym, darmowym, godzinnym i indywidualnym treningiem z trenerem/fizjoterapeutą przeznaczonym tylko dla nowych klientów, którzy posiadają aktywny karnet. Jest przeprowadzany po wcześniejszym umówieniu się z trenerem/fizjoterapeutą w recepcji podmiotu. 

4. Trening personalny to indywidualne zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą trwające 60 minut, przeznaczone dla klientów posiadających aktywny karnet. Jest przeprowadzany po wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem oraz umówieniu się z trenerem/fizjoterapeutą w recepcji podmiotu.

5.  Wyróżnia się następujące rodzaje treningów personalnych:

- trening pojedynczy – do wykorzystania w dniu zakupu

- pakiet 5 treningów – ważny 3 miesiące od daty zakupu

- pakiet 10 treningów – ważny 3 miesiące od daty zakupu

6. Po wykupieniu pakietu 5 lub 10 treningów klient umawia się na kolejne treningi z trenerem/fizjoterapeutą w recepcji podmiotu. Przed każdym treningiem personalnym zgłasza się do recepcji aby podpisać listę obecności. Klient otrzymuje również kartę treningów personalnych, która uzupełniana jest datą treningu w recepcji podmiotu.

 § 4. Karty na świadczenie usług1. Dokumentem legitymującym do korzystania z usług świadczonych przez  Podmiot jest wyłącznie karta wydana przez usługodawcę na okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług.2. Kartą może posługiwać się tylko osoba wskazana imiennie w jej treści jako usługobiorca.

3. Karta z aktualną opłatą dokonaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o świadczenie usług uprawnia do korzystania z usług klubu określonych w §3 pkt.

4. Członkowie Podmiotu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Podmiotu w recepcji podmiotu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w  miesiącu, wejście do Podmiotu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.5. Obsługa Podmiotu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren Podmiotu.6. Jeżeli Członek Podmiotu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Podmiotu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Podmiotu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.6. Klub honoruje karty Benefit System, karty Fit Profit, karty Be Active oraz karty OK System bez dodatkowych opłat  na zasadach wynikających z Umów współpracy z tymi podmiotami. Posiadacze wyżej wymienionych kart są uprawnieni do korzystania z usług klubu określonych w §3 pkt po wcześniejszym zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu oraz okazaniu karty Benefit System, karty Fit Profit, karty Be Active oraz karty OK System wraz z dowodem osobistym w recepcji klubu.7. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. Korzystanie z usług podmiotu1. Członek zobowiązany jest:a) Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług podmiotu przez innych członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia podmiotu, jak również zanieczyszczanie pomieszczeń podmiotu.b) Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń podmiotu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w tychże pomieszczeniach.2. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem udostępnionych przez Podmiot kanałów. Zapisy rozpoczynają się dwa dni przed zajęciami. Obowiązuje jedna rezerwacja na zajęcia w ciągu dnia. Rezerwację należy odebrać 10 minut przed zajęciami inaczej zostaje anulowana, a miejsce udostępniane jest dla chętnych osób.3. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Podmiotu.4. Klient ma obowiązek poinformować Podmiot o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenie o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Podmiot.5. Podmiot zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób. Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.6. Każdy klient podmiotu leczniczego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu podmiotu.7. Zabrania się wstępu do podmiotu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.8. W podmiocie wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.9. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce).10. Klienci mają prawo do skorzystania z usług Body Lab One raz dziennie w godzinach otwarcia podmiotu; jednakże nie dłużej niż 2 godziny.

 

§ 6. Rodzaje umów (karnetów na świadczenie usług)1. Umowa o świadczenie usług może być zawarta na okres:

- dwutygodniowy (14 dni)- miesięczny (30 dni)- trzymiesięczny (90 dni)2. Umowa może być także zawarta na określoną ilość świadczeń przez Usługodawcę:- jednorazowe wejście3. Ze względu na to jakie warunki zawiera umowa o świadczenie usług wyróżnia się:- KARNET OPEN-  całodzienny; uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Podmiotu z wszelkich usług rehabilitacyjnych(z wyłączeniem wizyty fizjoterapeutycznej) i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Podmiotu oraz dostępu do sprzętu podmiotu.

- KARNET JUNIOR- -  całodzienny; uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Podmiotu z wszelkich usług rehabilitacyjnych(z wyłączeniem wizyty fizjoterapeutycznej) i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Podmiotu oraz dostępu do sprzętu podmiotu, wyłącznie pod stała opieką opiekuna prawnego lub  trenera.- KARNET SENIOR – całodzienny, dla osób od 60 roku życia uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Podmiotu z wszelkich usług rehabilitacyjnych(z wyłączeniem wizyty fizjoterapeutycznej) i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie podmiotu oraz dostępu do sprzętu podmiotu. 

4. Podmiot prowadzi sprzedaż voucherów  imiennych, które upoważniają do zakupu karnetu. Vouchery są ważne 1 miesiąc od daty zakupu. 5. Podmiot prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Członków oraz osób nie będących członkami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Podmiotu lub na stronie internetowej.§ 7. Opłaty1. Wysokość opłat zależy od warunków zawartych w umowie o świadczenie usług i okresu trwania.2. Cennik za usługi jest ustalany przez Usługodawcę. Zmiana cennika po zawarciu umowy nie upoważnia Usługodawcę do żądania uiszczenia opłaty w wyższej wysokości. Usługobiorca nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Usługodawcę.§ 8. Warunki zdrowotne wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług1. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające w jakimkolwiek stopniu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy.2. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z urządzeń Usługodawcy w przypadku posiadania skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych członków3. Usługodawcy w przypadku wskazanym w pkt. 2 przysługuje prawo ograniczenia lub zakazania korzystania z urządzeń.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia jakiego doznać może Usługobiorca podczas korzystania z jego usług.5. W przypadku chwilowej niezdolności do zajęć, spowodowanej złym stanem zdrowia bądź wyjazdem służbowym istnieje możliwość zawieszenia karty i przedłużenia o okres nieaktywności. Warunkiem zawieszenia karty jest dostarczenie Usługodawcy, kserokopii zaświadczenia druku L4 lub zaświadczenia delegowania pracownika przez pracodawcę w terminie 7 dni. Karnety miesięczne oraz zakupione w promocji nie podlegają zawieszeniu.§ 9. Zabezpieczenie mienia Usługobiorcy1. Usługodawca użycza, na czas pobytu Usługobiorcy w  Body Lab One, szafkę odzieżową.2. Usługobiorca ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Usługobiorcę. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno rzeczy pozostawionych w szafkach jak i poza nimi.4. Szatnia Podmiotu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Podmiotu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Podmiotu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Podmiotu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 48 h będzie znajdowała się w Recepcji Podmiotu. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kłódki oraz kłódki, które zostały przecięte zgodnie z niniejszym ustępem. § 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez UsługodawcęUsługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie przysługuje jednak prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcie do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej.§ 11. Przedłużenie umowyUmowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku opłacenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług wg. cennika obowiązującego w dniu uiszczenia opłaty.§ 12. Postanowienia końcowe1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13. Polityka ochrony prywatności

1.  Administratorem danych Klienta jest: Radiator-Shop Maciej Giertych FIZ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 150b (dalej: Administrator).

2. Dane osobowe klienta, podane w związku z zawarciem umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonywania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub ochrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużycia ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej).