REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU

§ 1. Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Body Lab One, prowadzonego przez firmę Cenfit Bartosz Giertych Jacek Felisiak s.c. zwaną dalej „Usługodawcą”.

2. Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

a) Klub – klub Body Lab One b) Placówka Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu adres ul.Naramowicka 150b oraz Marcelińska 27 Poznańc) Członek Klubu – osoba, która wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Body Lab Oned) Karta klubowa – karta klubowa Body Lab One wydawana członkom klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.e) Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego karnetu w Klubie.f) Klient – członek klubu lub osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu

g) Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem karnetu.

h) Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciele

i) Personel Klubu – instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.j) Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach ograniczonych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.k) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.bodylab1.pll) Pierwsze wejście tzw. freepass – możliwość jednorazowego bezpłatnego skorzystania z usług Klubu przez nowego klienta.


§ 2. Członkostwo Klubu1. Do korzystania z usług klubu uprawnieni są wyłącznie klienci posiadający ważne karty na świadczenie usług klubu.2. Członkiem klubu może być tylko osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.§ 3. Zakres usług klubu1. Klub świadczy usługi sportowo- rekreacyjne w wydzielonych strefach:- strefa cardio- strefa brzucha,

- strefa maszyn i wolnych ciężarów - strefa przeznaczona do zajęć zorganizowanych m.in. boksu, treningu funkcjonalnego, oraz innych zajęcia fitness prowadzonych przez instruktora w grupach ograniczonych co do liczby uczestników, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się zgodnie z punktem § 5 poniższego regulaminu

- sauna

2.  Klub umożliwia również skorzystanie z treningu wprowadzającego oraz treningu personalnego z trenerem.

3. Trening wprowadzający jest jednorazowym, darmowym, godzinnym i indywidualnym treningiem z trenerem przeznaczonym tylko dla nowych klientów, którzy posiadają aktywny karnet. Jest przeprowadzany po wcześniejszym umówieniu się z trenerem w recepcji klubu. 

4. Trening personalny to indywidualne zajęcia z trenerem trwające 60 minut, przeznaczone dla klientów posiadających aktywny karnet. Jest przeprowadzany po wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem oraz umówieniu się z trenerem w recepcji klubu.

5.  Wyróżnia się następujące rodzaje treningów personalnych:

- trening pojedynczy – do wykorzystania w dniu zakupu

- pakiet 5 treningów – ważny 3 miesiące od daty zakupu

- pakiet 10 treningów – ważny 3 miesiące od daty zakupu

6. Po wykupieniu pakietu 5 lub 10 treningów klient umawia się na kolejne treningi z trenerem w recepcji klubu. Przed każdym treningiem personalnym zgłasza się do recepcji aby podpisać listę obecności. Klient otrzymuje również kartę treningów personalnych, która uzupełniana jest datą treningu w recepcji klubu.

 § 4. Karty na świadczenie usług1. Dokumentem legitymującym do korzystania z usług świadczonych przez Klub jest wyłącznie karta wydana przez usługodawcę na okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług.2. Kartą może posługiwać się tylko osoba wskazana imiennie w jej treści jako usługobiorca.

3. Karta z aktualną opłatą dokonaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o świadczenie usług uprawnia do korzystania z usług klubu określonych w §3 pkt.

4. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu w recepcji Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.5. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu.6. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.6. Klub honoruje karty Benefit System, karty Fit Profit, karty Be Active oraz karty OK System bez dodatkowych opłat  na zasadach wynikających z Umów współpracy z tymi podmiotami. Posiadacze wyżej wymienionych kart są uprawnieni do korzystania z usług klubu określonych w §3 pkt po wcześniejszym zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu oraz okazaniu karty Benefit System, karty Fit Profit, karty Be Active oraz karty OK System wraz z dowodem osobistym w recepcji klubu.7. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. Korzystanie z usług klubu1. Członek zobowiązany jest:a) Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zanieczyszczanie pomieszczeń klubu.b) Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w tychże pomieszczeniach.2. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem udostępnionych przez Klub kanałów. Zapisy rozpoczynają się dwa dni przed zajęciami. Obowiązuje jedna rezerwacja na zajęcia w ciągu dnia. Rezerwację należy odebrać 10 minut przed zajęciami inaczej zostaje anulowana, a miejsce udostępniane jest dla chętnych osób.3. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.4. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenie o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub.5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.6. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.7. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.8. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.9. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce).10. Klienci mają prawo do skorzystania z usług Body Lab One raz dziennie w godzinach otwarcia klubu; jednakże nie dłużej niż 2 godziny.

 

§ 6. Rodzaje umów (karnetów na świadczenie usług)1. Umowa o świadczenie usług może być zawarta na okres:

- dwutygodniowy (14 dni)- miesięczny (30 dni)- trzymiesięczny (90 dni)2. Umowa może być także zawarta na określoną ilość świadczeń przez Usługodawcę:- jednorazowe wejście- pakiet 10 wejść (ważny pół roku)3. Ze względu na to jakie warunki zawiera umowa o świadczenie usług wyróżnia się:- KARNET OPEN-  całodzienny; uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Klubu z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu

- KARNET MORNING - poranny; uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem że wejście do Klubu musi nastąpić do godziny 15:00, oraz w soboty i niedziele w godzinach otwarcia Klubu, z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu

- KARNET STUDENCKI - całodzienny, ważny z aktualną legitymacją studencką do 26 roku życia, uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Klubu z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu  - KARNET SENIOR – całodzienny, dla osób od 60 roku życia uprawniający do korzystania raz dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcie Klubu z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu 

4. Klub prowadzi sprzedaż voucherów imiennych, które upoważniają do zakupu karnetu. Vouchery są ważne 1 miesiąc od daty zakupu. 5. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Członków oraz osób nie będących członkami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej.§ 7. Opłaty1. Wysokość opłat zależy od warunków zawartych w umowie o świadczenie usług i okresu trwania.2. Cennik za usługi jest ustalany przez Usługodawcę. Zmiana cennika po zawarciu umowy nie upoważnia Usługodawcę do żądania uiszczenia opłaty w wyższej wysokości. Usługobiorca nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Usługodawcę.§ 8. Warunki zdrowotne wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług1. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające w jakimkolwiek stopniu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy.2. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z urządzeń Usługodawcy w przypadku posiadania skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych członków3. Usługodawcy w przypadku wskazanym w pkt. 2 przysługuje prawo ograniczenia lub zakazania korzystania z urządzeń.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia jakiego doznać może Usługobiorca podczas korzystania z jego usług.5. W przypadku chwilowej niezdolności do zajęć, spowodowanej złym stanem zdrowia bądź wyjazdem służbowym istnieje możliwość zawieszenia karty i przedłużenia o okres nieaktywności. Warunkiem zawieszenia karty jest dostarczenie Usługodawcy, kserokopii zaświadczenia druku L4 lub zaświadczenia delegowania pracownika przez pracodawcę w terminie 7 dni. Karnety miesięczne oraz zakupione w promocji nie podlegają zawieszeniu.§ 9. Zabezpieczenie mienia Usługobiorcy1. Usługodawca użycza, na czas pobytu Usługobiorcy w Body Lab One, szafkę odzieżową.2. Usługobiorca ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Usługobiorcę. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno rzeczy pozostawionych w szafkach jak i poza nimi.4. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 48 h będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kłódki oraz kłódki, które zostały przecięte zgodnie z niniejszym ustępem. § 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez UsługodawcęUsługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie przysługuje jednak prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcie do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej.§ 11. Przedłużenie umowyUmowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku opłacenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług wg. cennika obowiązującego w dniu uiszczenia opłaty.§ 12. Postanowienia końcowe1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 13. Polityka ochrony prywatności

1.  Administratorem danych Klienta jest: Cenfit s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 150b (dalej: Administrator).

2. Dane osobowe klienta, podane w związku z zawarciem umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonywania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub ochrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużycia ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej).