REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU

BODY LAB ONE LUBIN

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”określa prawa i obowiązki członków Klubu Body Lab One.


§ 2. Członkostwo Klubu

1. Do korzystania z usług klubu uprawnieni są wyłącznie jego członkowie posiadający ważne karty na świadczenie usług klubu.

2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej.

3. Członkostwo w Klubie jest imienne i może zostać przeniesione na osobę trzecią poprzez dokonanie cesji.

4. Body Lab One upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego przez Członka Klubu Karnetu.


§ 3. Zakres usług klubu

Klub Body Lab One, zwany dalej „klubem” świadczy następujące usługi:

1. zajęcia fitness;

2. strefa cardio;

3. strefa wolnych ciężarów;

4. sztuki walki

5. trening funkcjonalny

6. sauna

 

§ 4. Karty na świadczenie usług

1. Każdy Członek Klubu otrzyma Kartę Członkowską.

2. Karta jest imienna.

3. Klub uprawniony jest do wykonania fotografii Członka Klubu przez pracownika i wykorzystania jej poprzez wprowadzenie do systemu Klubu.

4. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.

5. Body Lab One nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej.

6. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu.

7. W przypadku, gdy Umowę Członkowską podpisuje Pracodawca, staje się on Członkiem Klubu i zostaje wskazany na Karcie Członkowskiej, jako jej posiadacz. W takim przypadku Pracodawca przedstawia Body Lab One listę swoich pracowników, którym udostępni on Karty Członkowskie. Po przedstawieniu Karty Członkowskiej wystawionej na Pracodawcę, pracownicy wskazani na liście mogą korzystać z usług Body Lab One na takich zasadach, jak Członkowie Klubu pod warunkiem okazania ważnego dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie.

8. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 15-tu, którego jest przedstawicielem ustawowym, Klub wystawi Kartę Członkowską także dla dziecka. Karta Członkowska dla dziecka w żadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przez małoletniego.

9. Do momentu dokonania zapłaty Opłaty Na Start, Body Lab One ma prawo wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej i wstrzymać możliwość korzystania z usług Klubu.

10. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Body Lab One może zatrzymać Kartę.

11. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Klub nie odpowiada za skutki nieuprawnionego użycia zagubionej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia Klubu o utracie Karty. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku.

12. Klub Body Lab One honoruje karty Benefit System, OK System, FitProfit i Fitflex.


§ 5. Korzystanie z usług klubu

1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu, pomimo podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku,  ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania. Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował nagranie.

2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Body Lab One. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Body Lab One. Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz Manager Klubu.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.

4. Na strefie siłowni nie mogą przebywać małoletni niebędący członkami klubu Body Lab one. Małoletni poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców / opiekunów, będących Członkami Klubu.

5. Członek zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zanieczyszczanie pomieszczeń klubu.

6. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w tychże pomieszczeniach.

7. Usługodawcy przysługuje prawo odwołania zajęć lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym, powiadomieniu o Usługobiorcy.

8.Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.

9.Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

10.Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

11. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce).

12. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie oraz inne dolegliwości zdrowotne lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.

13. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.

14. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.

15. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.

16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.

17. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.

18. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.

19. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane z Klubem bez pisemnej zgody Orange Fit Sp. z o.o., w szczególności prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Klubie. Zabrania się również prowadzenia na terenie Klubu, bez uprzedniej pisemnej zgody Orange Fit Sp. z o.o. bezpłatnych treningów personalnych, a także oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania innych usług, bądź towarów.

20.Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

§ 6. Rodzaje umów (kart na świadczenie usług)

1. Umowa o świadczenie usług może być zawarta na okres jednego miesiąca.

2. Ze względu na to jakie warunki zawiera umowa o świadczenie usług wyróżnia się:

- karty całodzienne

- karty poranne

- karty senior (powyżej 55 roku życia)

- karty firmowe

3. Wraz z zawarciem umowy na świadczenie usług Usługodawca otrzymuje kartę wstępu do obiektu Body Lab One, która potwierdza rodzaj zawartej umowy.


§ 7. Opłaty

1. Wysokość opłat zależy od warunków zawartych w umowie o świadczenie usług i okresu trwania

2. Cennik za usługi jest ustalany przez Usługodawcę. Zmiana cennika po zawarciu umowy nie upoważnia Usługodawcy do żądania uiszczenia opłaty o wyższej kwocie. Usługobiorca nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Usługodawcę.

 

§ 8. Warunki zdrowotne wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług

1. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające w jakimkolwiek stopniu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy.

2. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z urządzeń Usługodawcy w przypadku posiadania skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych członków

3. Usługodawcy w przypadku wskazanym w pkt. 2 przysługuje prawo ograniczenia lub zakazania korzystania z urządzeń.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia jakiego doznać może Usługobiorca podczas korzystania z jego usług.

5. W przypadku chwilowej niezdolności do zajęć, spowodowanej złym stanem zdrowia bądź wyjazdem służbowym istnieje możliwość zawieszenia karty i przedłużenia o okres nieaktywności. Warunkiem zawieszenia karty jest dostarczenie Usługodawcy, kserokopii zaświadczenia druku L4 lub zaświadczenia delegowania pracownika przez pracodawcę w terminie 7 dni.


§ 9. Zabezpieczenie mienia Usługobiorcy

1. Usługodawca użycza, na czas pobytu Usługobiorcy w Body Lab One, szafkę odzieżową.

2. Usługobiorca ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Usługobiorcę. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno rzeczy pozostawionych w szafkach jak i poza nimi.

 

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Usługodawcę

Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie przysługuje jednak prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej.

 

§ 11. Przedłużenie umowy

Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku opłacenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług wg. cennika obowiązującego w dniu uiszczenia opłaty.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. O przypadku utraty lub zniszczenia karty wstępu Usługobiorca ma obowiązek zawiadomić Usługodawcę w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej karty następuje za opłatą administracyjną w wysokości 10,00 zł.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.